<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 15:18:53 Dec 25, 2017, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

درباره YouTube

ما بر این باوریم که هر کس حق دارد نظرش را بیان کند و اینکه با شنیدن نظرات، اشتراک‌گذاری و ساختن جامعه از طریق وقایع‌مان، جهان جای بهتری خواهد بود.

ارزش‌های ما بر چهار نوع آزادی استوار هستند که هویت ما را تعریف می‌کنند.

آزادی بیان

بر این باوریم که مردم باید بتوانند آزادی بیان داشته باشند، عقایدشان را به اشتراک بگذارند، گفتگوهای آزاد را ترویج کنند و این آزادی خلاق می‌تواند باعث شکل‌گیری امکانات، قالب‌ها و نظرات جدید شود.

آزادی اطلاعات

بر این باوریم که همه باید از دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات برخوردار باشند و بر این باوریم که ویدیو ابزاری قدرتمند در جهت آموزش، بالا بردن درک و فهم و مستند سازی رویدادهای بزرگ و کوچک جهان است.

آزادی فرصت

بر این باوریم که همه باید فرصت کاوش شدن، راه‌اندازی کسب و کار و موفقیت در شرایط موجودشان را داشته باشند و مردم—نه مأموران کنترل دسترسی—موارد پرطرفدار را تعیین کنند.

آزادی Bپیوستن

بر این باوریم که باید همه بتوانند از انجمن‌های پشتیبانی برخوردار باشند، موانع را بردارند، فراتر از مرزها بروند و بنابر علایق و احساسات مشترک دور هم جمع شوند.

The latest news from YouTube

Read the story Visit the YouTube Blog

Trending topics and videos on YouTube

Read the story Visit the Trends Blog