ટ્વીટ્સ

તમે @UNESCO_russian અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @UNESCO_russian અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

 1. 4 ડિસે

  Следующее заседание Комитета по охране нематериального культурного наследия пройдёт в Колумбии:

  પૂર્વવત્ કરો
 2. 4 ડિસે

  Презентация Атласа таяния андских ледников и опускания уровня ледниковых вод:

  પૂર્વવત્ કરો
 3. 4 ડિસે

  Форум в Бен-Герире (Марокко) представит достигнутый прогресс в области искусственного интеллекта в Африке:

  પૂર્વવત્ કરો
 4. 4 ડિસે

  В центре ежегодного заседания Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения цифровое творчество и искусственный интеллект:

  પૂર્વવત્ કરો
 5. 4 ડિસે

  ЮНЕСКО предостерегает против безответственного редактирования генома:

  પૂર્વવત્ કરો
 6. 4 ડિસે

  Презентация Обзора данных по осуществлению ЦУР 4: инструменты для повышения качества образования на глобальном уровне:

  પૂર્વવત્ કરો
 7. 30 નવે

  Лауреаты из Бангладеш и Китая удостоены Премии ЮНЕСКО/Эмира Джабера аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха в целях расширения цифровых прав и возможностей инвалидов:

  પૂર્વવત્ કરો
 8. 29 નવે

  Нематериальное наследие: 15 новых элементов включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества:

  પૂર્વવત્ કરો
 9. 29 નવે

  Нематериальное наследие: грузинская борьба и казахские обряды включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества:

  પૂર્વવત્ કરો
 10. 28 નવે

  Нематериальное наследие: девять новых элементов включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества:

  પૂર્વવત્ કરો
 11. 28 નવે

  Нематериальное наследие: семь новых элементов включены в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране:

  પૂર્વવત્ કરો
 12. 28 નવે

  Наследие деда Коркуда/Коркыта ата/деде Коркута включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследиячеловечества 🇦🇿 🇰🇿 🇹🇷 ℹ️

  પૂર્વવત્ કરો
 13. 28 નવે

  🔴Яллы (кочари, тензэрэ), коллективные традиционные танцы Нахичеванской автономной республики включены в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране 🇦🇿

  પૂર્વવત્ કરો
 14. 26 નવે

  Традиционная корейская борьба включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества после беспрецедентного объединения кандидатур от двух Корей 🇰🇵🇰🇷

  પૂર્વવત્ કરો
 15. એ પુનટ્વીટ કરી
  7 નવે

  ЮНЕСКО создала «Обсерваторию по убийствам журналистов», в которой отслеживаются предпринятые меры по привлечению к ответственности за преступления против работников СМИ:

  પૂર્વવત્ કરો
 16. 25 નવે

  25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Празднование этого дня символизирует мобилизацию против насилия в отношении женщин и напоминает нам, что женщины должны быть в центре перемен. Почему зонтики? 👉

  પૂર્વવત્ કરો
 17. 23 નવે

  В центре внимания Глобального совещания по образованию необходимость уменьшения неравенства в сфере образования и с помощью образования:

  પૂર્વવત્ કરો
 18. 23 નવે

  Восьмая церемония вручения медалей ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий»

  પૂર્વવત્ કરો
 19. 23 નવે

  Кейптаун объявлен столицей Международного дня джаза 2020 года: «Признание твердой приверженности Южно-Африканской Республики культурной дипломатии»

  પૂર્વવત્ કરો
 20. 22 નવે

  ЮНЕСКО и Всемирный банк используют культуру в интересах лучшего восстановления городов после конфликтов и стихийных бедствий:

  પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

  તમે પણ લાઈક કરી શકો

  ·