கீச்சுகள்

@UNESCO_russian -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @UNESCO_russian -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. டிச. 4

  Следующее заседание Комитета по охране нематериального культурного наследия пройдёт в Колумбии:

  மீளமை
 2. டிச. 4

  Презентация Атласа таяния андских ледников и опускания уровня ледниковых вод:

  மீளமை
 3. டிச. 4

  Форум в Бен-Герире (Марокко) представит достигнутый прогресс в области искусственного интеллекта в Африке:

  மீளமை
 4. டிச. 4

  В центре ежегодного заседания Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения цифровое творчество и искусственный интеллект:

  மீளமை
 5. டிச. 4

  ЮНЕСКО предостерегает против безответственного редактирования генома:

  மீளமை
 6. டிச. 4

  Презентация Обзора данных по осуществлению ЦУР 4: инструменты для повышения качества образования на глобальном уровне:

  மீளமை
 7. நவ. 30

  Лауреаты из Бангладеш и Китая удостоены Премии ЮНЕСКО/Эмира Джабера аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха в целях расширения цифровых прав и возможностей инвалидов:

  மீளமை
 8. நவ. 29

  Нематериальное наследие: 15 новых элементов включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества:

  மீளமை
 9. நவ. 29

  Нематериальное наследие: грузинская борьба и казахские обряды включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества:

  மீளமை
 10. நவ. 28

  Нематериальное наследие: девять новых элементов включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества:

  மீளமை
 11. நவ. 28

  Нематериальное наследие: семь новых элементов включены в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране:

  மீளமை
 12. நவ. 28

  Наследие деда Коркуда/Коркыта ата/деде Коркута включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследиячеловечества 🇦🇿 🇰🇿 🇹🇷 ℹ️

  மீளமை
 13. நவ. 28

  🔴Яллы (кочари, тензэрэ), коллективные традиционные танцы Нахичеванской автономной республики включены в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране 🇦🇿

  மீளமை
 14. நவ. 26

  Традиционная корейская борьба включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества после беспрецедентного объединения кандидатур от двух Корей 🇰🇵🇰🇷

  மீளமை
 15. மறுட்விட் செய்துள்ளார்
  நவ. 7

  ЮНЕСКО создала «Обсерваторию по убийствам журналистов», в которой отслеживаются предпринятые меры по привлечению к ответственности за преступления против работников СМИ:

  மீளமை
 16. நவ. 25

  25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Празднование этого дня символизирует мобилизацию против насилия в отношении женщин и напоминает нам, что женщины должны быть в центре перемен. Почему зонтики? 👉

  மீளமை
 17. நவ. 23

  В центре внимания Глобального совещания по образованию необходимость уменьшения неравенства в сфере образования и с помощью образования:

  மீளமை
 18. நவ. 23

  Восьмая церемония вручения медалей ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий»

  மீளமை
 19. நவ. 23

  Кейптаун объявлен столицей Международного дня джаза 2020 года: «Признание твердой приверженности Южно-Африканской Республики культурной дипломатии»

  மீளமை
 20. நவ. 22

  ЮНЕСКО и Всемирный банк используют культуру в интересах лучшего восстановления городов после конфликтов и стихийных бедствий:

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·