<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 13:12:50 Nov 20, 2019, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
 • 18/2019/TT-BGDĐT
  Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
 • 17/2019/TT-BGDĐT
  Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
 • 4966/BGDĐT-CNTT
  V/v triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT đối với các cơ sở GDĐH, các trường CĐ sư phạm và TC sư phạm
  • 1148/TB-BGDĐT
   Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ
  • 4873/BGDĐT-QLCL
   Về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020
  • 1144/TB-BGDĐT
   Thông báo về việc thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019.

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục