<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 13:22:27 Dec 23, 2021, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

UNESCO and Youth Union in Viet Nam strengthen collaboration

22/12/2021

[Tiếng Việt phía dưới] 

Ha Noi - On the morning of 22 December 2021, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in Viet Nam (UNESCO) and Communist Youth Union (Youth Union) signed a letter of understanding for the period of 2021 to 2025. This is a milestone for the strategic and close cooperation between the two organizations.

In the discussion on missions and visions of each organization, both parties shared common interests in promoting youth engagement in the fields of education, science, culture, and communication and information. This letter of understanding, therefore, establishes a long-term framework for action, and calls on collaboration for common goals.

© UNESCO

Despite several joint activities in recent years, there remains vast space for cooperation between UNESCO and Youth Union. We hope the signing of this letter of understanding will build a foundation for our fruitful collaboration in the future.

Mr Bui Quang Huy, Permanent Secretary, The Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Unio

© UNESCO

It is a significant moment now to enhance further cooperation between the two organizations. This letter of understanding will open wilder doors for it. Since the youth is placed at the centre of UNESCO’s strategic intervention in all fields, joining hands with Youth Union will ensure stronger and more meaningful mobilization of the youth for their own benefits as well as the whole society’s.

Mr Christian Manhart, UNESCO Representative to Viet Nam

Highlights in the letter of understanding are the goals to support the implementation of the National Strategy on the Development of Vietnamese Youth in the period of 2021-2030. It aims to promote gender equality, encourage heritage education, raise awareness of sexuality education, and preserve traditional cultural values. At the same time, it fosters Vietnamese youth’s participation in cultural industries, science and technology, and environmental protection. Besides, the collaboration emphasizes at equipping young people with knowledge and skills in information and communication, digitalization, life skills, life values and self-improvement skills.

This letter of understanding is in line with the Memorandum of Understanding between UNESCO and the Vietnamese government signed by Mr To Anh Dung, Deputy Minister of Foreign Affairs of Viet Nam and Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO in November 2021./.

UNESCO và Trung ương Đoàn tăng cường hợp tác tại Việt Nam

© UNESCO

Hà Nội - Sáng ngày 22/12/2021, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNESCO) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 – 2025. Đây là dấu mốc quan trọng cho hợp tác chiến lược và bền chặt giữa hai tổ chức trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, thông tin và truyền thông.

Trong cuộc trao đổi về sứ mệnh và tầm nhìn của mỗi tổ chức, cả hai bên đã chia sẻ mối quan tâm chung trong việc thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và truyền thông và thông tin. Do đó, thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp thiết lập một khuôn khổ hành động dài hạn và kêu gọi sự hợp tác vì các mục tiêu chung.

© UNESCO

Mặc dù hai bên đã cùng thực hiện nhiều hoạt động trong những năm gần đây, nhưng quan hệ hợp tác giữa UNESCO và Đoàn Thanh niên có thể tiến xa hơn rất nhiều. Chúng tôi hy vọng việc ký kết thỏa thuận hợp tác này sẽ xây dựng nền tảng cho sự quan hệ đối tác hiệu quả của chúng ta trong tương lai.

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

© UNESCO

Đây là thời điểm quan trọng để tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai tổ chức. Thỏa thuận hợp tác này sẽ là cánh cửa rộng mở để có được điều đó. Vì thanh niên luôn được coi là trung tâm trong các can thiệp chiến lược của UNESCO trong mọi lĩnh vực, nên việc chung tay với Đoàn Thanh niên sẽ giúp huy động thanh niên tham gia tích cực hơn về cả số lượng và chất lượng, vì lợi ích của chính họ cũng như của toàn xã hội.

Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam

Điểm nổi bật trong thỏa thuận hợp tác là các mục tiêu hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Thỏa thuận hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích giáo dục di sản, nâng cao nhận thức về giáo dục giới tính và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, thỏa thuận thúc đẩy sự tham gia của thanh niên Việt Nam vào các ngành công nghiệp văn hóa, khoa học và công nghệ và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, sự hợp tác giữa hai tổ chức nhấn mạnh vào việc trang bị kiến thức và kỹ năng về thông tin và truyền thông, kỹ năng số, kỹ năng sống, giá trị sống và kỹ năng hoàn thiện bản thân cho thanh niên.

Thỏa thuận hợp tác này cùng chung định hướng với Biên bản ghi nhớ giữa UNESCO và chính phủ Việt Nam do ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO ký vào tháng 11 năm 2021./.